Duo D

konsulter

 

 

Duo D  konsulter

tel: 031-360 73 95

mail: info@duod.se 

 

Du når Ann-Sofie

tel 0705 89 95 53

mail: ann-sofie@duod.se

 

Du når Bosse

tel: 0706-84 14 92

mail: boo@duod.se

 

 

 

Utbildning


Leva med demenshandikapp

 

“Leva med demenshandikapp” är ett undervisningsprogram, som har utvecklats för att erbjuda vårdare (anhöriga och vårdpersonal) vidgade kunskaper och större förståelse för vad demenshandikapp innebär både som en sjukdom och som en hotfull händelse i en människas liv. Möjligheterna att hantera en svår situation ökar om man är informerad om vad som är att förvänta, förstår vad som sker och kan tala med någon om sina erfarenheter.

“Leva med demenshandikapp” är ett strukturerat program omfattande 16 timmars undervisning (2tim x 8). Innehållet är baserat på vad vårdpersonal och anhöriga har ansett vara viktiga områden att lyfta fram. Dessa områden bildar programmets ram. Inom ramen kan hänsyn tas till olika deltagares önskemål såväl avseende innehåll som undervisningsmetod. Det utarbetade materialet är att betrakta som ett arbetsmaterial och skall användas som läromedel i undervisningen.

Kursplan och läromedel har ställts samman utifrån ett vuxenpedagogiskt perspektiv där erfarenheter, förväntningar, kunskaper och färdigheter utgör grund för att utveckla förståelse för nya erfarenheter.

Programmet är utformat för gruppundervisning med ett deltagarantal upp till c:a 10. Deltagarna kan vara av olika ålder och kön och vårda demens-handikappade, som har olika diagnoser och som befinner sig i olika stadier av sin sjukdom. De handikappade kan ha olika förmåga att hantera sin situation. De kan nyligen vara utredda för sin demens eller vara i en senare fas av sin sjukdom.

För undervisning i programmet bör personer med olika yrkesbakgrund engageras. När alla bidrar med sin kunskap och undervisar med empati och respekt ges förutsättningar för att bilden av helhet skall kunna framträda och bli en realitet för den som vårdar en demenshandikappad person.

Undervisningsprogrammet har utarbetats i samverkan mellan B. Beck-Friis, professor med dr Silviahemmet och G. Grahn, docent Lunds universitet för Stiftelsen Silviahemmet och med stöd av anslag från EU:s “Action in favour of people suffering from neurodegenerative diseases’’.
Läromedlen har utarbetat av B. Beck-Friis och G. Grahn samt av professor K. Eriksson, Åbo Akademi, leg sjuksköterskan Eva Hotter, föreståndare för Silviahemmet och av studerande vid Silviahemmet.

 

I undervisningen behandlas följande teman

 • Hjärnans uppbyggnad och funktion
 • Åldrandet
 • Demenssjukdomar
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Demens och svåra symtom
 • Våld och aggressivitet
 • God kvalitet och omvårdnad
 • Demenssjukdomar ett tungt lidande
 • Att vara anhörig
 • Boendeformer
 • Lagar och förordningar

 

Kursintyg utfärdas.